+420 732 435 699

uvodni fotoVážení obchodní partneři,

nabízíme Vám možnost zhodnotit Vaše peníze s garantovaným ročním výnosem až 9 % v projektech výstavby rodinných a bytových domů bez dalších zprostředkovatelů.

Veškeré nákupy pozemků, projekci a zabezpečení stavby realizuje naše společnost V.M.D. INVEST s.r.o. a tím Vám můžeme garantovat roční výnos v dané výši vyplácený jednou ročně nebo měsíčně. Mezi námi a investory nestojí žádné další zprostředkovatelské a poradenské společnosti, které snižují ziskovost akcí.

 

 

 

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

Společnost V.M.D. INVEST s.r.o.

IČO: 08313831

se sídlem Vocelova 349/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle C, vložka 316780

zastoupená Michalem Ďurechem, jednatelem

 

 1. Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. jsou účinné od 03.07.2019. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

 1. Kategorie osobních údajů

Společností V.M.D. INVEST s.r.o. (jako správcem osobních údajů) může dojít za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 1. Osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, bydliště, adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro uskutečnění smluvního vztahu, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis. Zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu nutnému pro uzavření a plnění smlouvy.

 1. Kontaktní údaje

Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo.

 1. Ostatní údaje vypovídající o důvěryhodnosti subjektu osobních údajů

Takovými údaji jsou údaje dostupné z veřejných zdrojů – jedná se o údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.).

 1. Provozní údaje

Jedná se o údaje vznikající při přímé komunikaci související s administrací ze strany společnosti V.M.D. INVEST s.r.o., dále pak pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. Účelem jejich zpracování je zlepšení a zvýšení kvality administrace ze strany společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné, a to písemnou formou.

III. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro většinu z účelů je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností). Dále pak zajištění důkazů pro případ uplatnění práv společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. (oprávněný zájem společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.).

 1. Zpracovávání údajů se souhlasem

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze zasílat jen do doby vyslovení případného nesouhlasu. Obchodní sdělení lze zasílat na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je odkaz na kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 1. Doby zpracování osobních údajů, lhůty

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách. U smluvních partnerů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o., je společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi smluvních partnerů jejich základní osobní, identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností V.M.D. INVEST s.r.o.

VII. Režim osobních údajů poskytnutých v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy

V případě jednání mezi společností V.M.D. INVEST s.r.o. a potenciálním smluvním partnerem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost V.M.D. INVEST s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.

VIII. Ostatní příjemci osobních údajů

Společnost V.M.D. INVEST s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti V.M.D. INVEST s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností V.M.D. INVEST s.r.o. Jde zejména o činnost advokátů, auditorů, účetních, správu IT systémů. Se všemi takovými subjekty uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Společnost V.M.D. INVEST s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 1. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost V.M.D. INVEST s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně a/nebo automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 1. Informace o právech subjektů údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost V.M.D. INVEST s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, žádost o kopii osobních údajů a právo na informace lze uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost V.M.D. INVEST s.r.o. zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost V.M.D. INVEST s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost V.M.D. INVEST s.r.o. má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti subjektu údajů na adresu sídla společnosti lze poskytnout oznámení ze strany společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat písemnou formou na adresu sídla společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu dotčení práv a svobod třetích subjektů.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti V.M.D. INVEST s.r.o. Je na společnosti V.M.D. INVEST s.r.o., aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost V.M.D. INVEST s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv, a to stejnou formou, jakou byl učiněn.

 1. Automatizované rozhodování

Společnost V.M.D. INVEST s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování.

XII. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIII. Kontakt na osobu určenou pro vedení agendy ochrany osobních údajů společnosti V.M.D. INVEST s.r.o.

Kontakt na odpovědnou osobu: Michal Ďurech, jednatel

Adresa: Vocelova 349/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

+420 732 435 699        info@vmdinvest.cz

V.M.D. INVEST
Na Náměti 561/9  
28401 Kutná Hora

IČO: 08313831
DIČ: CZ08313831

GDPR  |   Kontakt  |   V.M.D. Stavby